Conditons générales

ARTIKEL 1
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.

ARTIKEL 2
Alle offertes zijn vrijblijvend. Taksen zijn niet in de prijzen begrepen. Al de gegeven prijzen zijn steeds gebasseerd op de lonen, sociale lasen en materiaalprijzen, zoals ze van kracht zijn op de dag van offerte. Officiële prijswijzigingen zoals voorzien door wettelijke beschikkingen bregen automatisch overeenstemmende wijziginen van de in het contract vastgestelde prijzen mee. Deze evenredige verhoging kan ook van toepassing zijn op een gedeelte van de bestelling of opdracht.

ARTIKEL 3
Het vervoer of de verzending van onze goederen via het om het even welk vervoermiddel, word gedaan op risico van de bestemmeling, zelfs wanneer dit franco geschiedt.

ARTIKEL 4
Wanneer wij als tussenpersoon fungeren, beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze ons toegekend door de leverancier of fabrikant.

ARTIKEL 5
Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken of een vervaldatum vermeld werd op de factuur.

ARTIKEL 6
Alle goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit onze volledige eigendom bij afwijking van art.1583 van het Burgelijk Wetboek; eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving.

ARTIKEL 7
Niet-tijdige betaling geeft ons het recht verdere leveringen of diensten te staken, teneinde de toegoeden niet verder te laten oplopen en dit zonder aanmaning van onzentwege.

ARTIKEL 8
Het leveren van goederen of prestaties op een latere dan de voorziene datum voor levering of prestatie kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of een grove fout van de leverancier. Nooit een reden tot afbestelling of verbreking van de overeenkomst inhouden, noch recht geven op eigen schadevergoeding.

ARTIKEL 9
Bij verzuim van contante betaling of bij niet-uitbetaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 1% per maand, te rekenen vanaf de dag van de afgifte van de factuur of vanaf de voorziene vervaldag. Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden.

ARTIKEL 10
Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, bij wijze van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 12% met een minimum van 61,97 Euro en een maximum van 1859,24 Euro, als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering (Zoals personeels- en administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer, enz.), dit bij toepassing van art.1147 B.W en 1152 B.W. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de invorderbare procedurekosten en de eventuele vergoeding voor matriële schade en winstderving. Partijen gaan er derhalve uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze bij afwijking van art 1231 B.W. niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.

ARTIKEL 11
Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.

ARTIKEL 12
Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden. De kosten bij acceptatie van wissels vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.

ARTIKEL 13
De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van allle andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 14
Klachten in verband met de levering van goederen en diensten of de uitvoering van werken moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen 8 dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 15
Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt te worden.

Une tracuction en français de nos conditions générales peut être consultée à nos bureaux et sera aussi envoyée sans frais à nos clients sur simple demande. Le fait que cette traduction ne figure pas sur ce document ne peut être invoqué pour prétendre que ces conditions étaient nos conçues et nos acceptées.

The English translation of our general terms is available for persual at our offices and is also sent free to our clients at their simple request. The fact that this translation is not represented on the present document does not mean that these conditions are misunderstood or not accepted.

Veuillez accepter les cookies afin de rendre ce site plus fonctionnel. D'accord? Oui Non En savoir plus sur les témoins (cookies) »